Waarom toch? (nieuwe rubriek)

In het centrum van onze gemeente zijn zeer recent twee halfopen woningen gebouwd in overstromingsgevoelig gebied. Hiervoor werd via het gemeentebestuur een bouwaanvraag ingediend. Wetende dat op deze plaats in 2002 een aantal woningen hogerop ook te kampen hadden met wateroverlast werd conform de wetgeving advies gevraagd aan de VMM. (Vlaamse Milieu Maatschappij) Ik citeer letterlijk het advies dat werd geformuleerd.

De aanvraag omvat het bouwen van 2 halfopen woningen met overstroombare kruipkelder. Het perceel is effectief overstromingsgevoelig volgens de watertoetskaart en recent overstroomd gebied (ROG) en risicozone voor overstroming voglens de overstromingskaarten. Momenteel zijn er werken in uitvoering voor de aanleg van een gecontroleerd overstromingsgebied (GOG) in Sint-Pieters-Kapelle. Eens dit GOG operationeel is, zal het waterpeil dalen tot x mTAW ter hoogte van het perceel in kwestie voor de bui van december 1999. Aangezien het maaiveldpeil van het perceel hoger gelegen is, zou het perceel na de inwerkingtreding van het GOG in principe niet meer overstromen.

Desondanks zijn ergere overstromingen dan in het verleden niet uit te sluiten en kan geen sluitende garantie worden gegeven dat er zich op het perceel in de toekomst geen wateroverlast meer zal voordoen. De nodige beveiligingsmaatregelen dienen dan ook te worden getroffen. Dit houdt onder andere in dat het vloerpeil van de toekomstig aan te leggen woningen voldoende hoog dient gekozen te worden, zeker boven x mTAW, zodat deze overstromingsvrij gebouwd worden.

Onder de woningen wordt een overstroombare kruipkelder voorzien. Op deze manier wordt het verlies aan ruimte voor water als gevolg van de aanvraag gecompenseerd. Verder moeten ondergrondse mazouttanks geweerd...

Het project wordt gunstig geadviseerd met bijkomende aandachtspunten....

Met dit advies hebben wij het moeten stellen. Als deskundigen beweren dat onder welbepaalde voorwaarden een gunstig advies wordt afgeleverd, dat onder die bedingen overstromingsvrij kan worden gebouwd,... dan sta je als gemeentebestuur zwak. Staat daar dan nog tegenover dat bij negatief advies de verkoper zijn grond niet kan verkopen/benutten voor bebouwing, en beter nog, dat hij hiervoor geen enkele compensatie krijgt. Mocht het advies anders zijn geformuleerd zou je er nog over nadenken. Het advies heeft geklopt voor de overstromingen van januari jl, maar niet voor die van november vorig jaar. (30 tot 40 cm op het gelijkvloers)

Als burgemeester heb ik me verzet tegen een verkavelingsaanvraag in overstromingsgevoelig gebied op een andere locatie. Ik wist dat in het verleden zich ook daar waterproblemen hebben voorgedaan. De aanvraag omvatte een verkaveling in 4 loten. Erg was vooral dat die eigenaar/aanvrager in één klap 4 bouwgronden verloor (rekensommetje: 4 x 130.000 euro) Om die reden heb ik zelf initiatief genomen naar stedenbouw toe om de aanvrager te compenseren met een herlocalisatie van die grond. T.t.z. een omruiling van agrarisch gebied in niet-overstromingsgevoelig gebied met woongebied. Op die wijze blijft de ruimtebalans bewaard, wordt geen nieuw waterprobleem gecreërd, en behoud de eigenaar/aanvrager zijn bouwgronden en het daaraan gekoppelde kapitaal. Twee verschillende locaties hebben we voorgesteld. Advies: negatief!
Erger nog: voorstel van de dienst stedenbouw: bouw op dezelfde percelen maar iets meer naar achteren toe (hoger gelegen). Als burgemeester heb ik mijn verantwoordelijkheid opgenomen, me onpopulair gemaakt bij de aanvrager en vooral belachelijk gemaakt.

Ik kan er niet mee om dat geen enkele compensatie bestaat voor wat voor velen een spaarpot inhoudt, dat toch gunstig wordt geadviseerd om te laten bouwen mogelijks wetende dat er zich nog problemen zullen voordoen en dat uiteindelijk de gemeente met de vinger wordt gewezen. We dragen hierin als beleidsmakers zeker ook enige verantwoordelijkheid maar het verhaal is veel genuanceerder als men de achtergrond kent. Wij staan dan ook nog eens zoveel dichter bij de burger, laat ons dan samen naar degelijke oplossingen zoeken!