Stedenbouwkundige dienst Herne ontvoogd… en dus een snellere aflevering van stedenbouwkundige vergunningen!

Sinds 1 juli is de gemeente Herne ontvoogd voor het afleveren van stedenbouwkundige vergunningen.

Dit houdt in:
- dat, ingeval er geen openbaar onderzoek vereist is voor de aanvraag, de termijn wordt verkort van 105 dagen naar 75 dagen. Zo zal de aanvrager in Herne 30 dagen minder lang moeten wachten op zijn vergunning.
- dat de gemeente geen voorafgaandelijk advies van Ruimte en Erfgoed te Leuven dient in te winnen en zodoende zelfstandig de stedenbouwkundige vergunningen zal afleveren.

Onze gemeente heeft deze ontvoogding bekomen nadat aan vijf voorwaarden is voldaan:
- beschikken over een goedgekeurd ruimtelijk structuurplan
- beschikken over een gemeentelijke stedenbouwkundige ambtenaar
- een conform verklaard plannenregister
- een vastgesteld vergunningenregister
- en een register onbebouwde percelen.

Hiermee zet onze gemeente weer een stap vooruit in het verlenen van een snellere service ten aanzien van zijn bevolking in de reeds goed functionerende stedenbouwkundige dienst.

Dank aan de leden van de Gecoro, onze stedenbouwkundige ambtenaar Jos Duran en het administratieve personeel voor de nodige ondersteuning!