Nieuwe toekomst voor het stationsgebouw?

9.Persoonlijke folder

De geruchten over de sluiting van de loketten hingen al enige tijd in de lucht en lijken op dit ogenblik onafwendbaar. Het gemeentebestuur betreurt ten zeerste dat deze minimale dienstverlening (persoonlijk contact met loketbediende) verdwijnt.. In een overleg met de NMBS werd onlangs een denkoefening gehouden om te zien welke de mogelijkheden zijn dat de gemeente het gebouw (en omgeving) in de vorm van een erfpachtformule zou kunnen verwerven. Daardoor zou een nieuwe invulling aan het bestaande gebouw kunnen gegeven worden.

Het overleg was een initiatief van het schepencollege naar aanleiding van de geruchtenmolen betreffende mogelijke sluiting van de loketten die weer op gang was getrokken. Dit initiatief werd bijgetreden door DSH (DIENSTEN-Service Herne), sui generis afdeling van het PWA (Plaatselijk WerkgelegenheidsAgentschap Herne vzw) die in samenwerking met het gemeentebestuur en het ocmw overweegt zich in een nieuwe locatie te vestigen.

Uit cijfers van de NMBS blijkt dat in Herne nog gemiddeld slechts een 18-tal transacties per dag werden opgetekend (één jaarabonnement is één transactie). Niettegenstaande de gedaalde verkoop van tickets is het aantal reizigers door het stijgend aantal maand- en jaarabonnementen niet verminderd. Deze vaststelling wordt bevestigd door de dringende nood aan bijkomende parkeerplaatsen en de al enige tijd verzochte (lees geëiste) bijkomende fietsenstallingen.

Uit de gesprekken met de NMBS is gebleken dat in geval van stopzetting van de loketfunctie de wachtzaal wel behouden blijft om de reizigers bij slecht weer het nodige onderdak te bieden. Uiteraard is hierbij ook het sanitaire gedeelte bij bedoeld.

Het is vanuit deze optiek dat de lokale diensteneconomie-actoren (gemeentebestuur, ocmw, pwa) het perfect mogelijk achten een meerwaarde te creëren. Een vestiging voor DIENSTEN-Service Herne, het behoud van de wachtzaal met het daaraan verbonden sanitair blok en het aanbieden van extra diensten voor de Hernse bevolking.

Een nieuwe dienstverlening die DIENSTEN-Service Herne zou voorzien is de oprichting van een strijkwinkel. Voor de treinreizigers heeft dit het voordeel dat ze ‘s morgens de strijk kunnen afzetten en deze bij een terugreis terug mee naar huis kunnen nemen. Zo ook zou door het aanwezige personeel aan de oudere bevolking, die niet vertrouwd is met een ticketautomaat, bijstand kunnen worden verleend tot het bekomen van de vereiste uitleg en het juiste ticket, pass of abonnement. Uiteraard zou het nog mooier zijn mocht een samenwerking met de NMBS op het getouw kunnen worden gezet zoals de TTB-reizigersvereniging het voorstelt. Tenslotte, aldus toch in Nederland, verloopt nog slechts 20% van de verkoop buiten de automaten.

Andere mogelijkheden en bestemmingen voor delen van het gebouw worden nog onderzocht. Ideeën zijn alvast welkom.

Ons gemeentebestuur onderstreept het belang van het station en dat mag de NMBS geweten hebben. In het kader van de omvorming van de Fondatelsite tot een residentiële wijk werd het studiebureau verzocht om in het Ruimtelijk Uitvoeringsplan de stationsomgeving mee op te nemen. Noem het maar het Masterplan voor de nabije stationsomgeving. In dat Masterplan moet zeker bijkomende ruimte worden voorzien voor parking en voor een extra fietsenstalling, iets waarop ons bestuur bij de NMBS al meermaals heeft aangedrongen.

Met de komst van het GEN (Gewestelijk Expressnet) waarbij tijdens de spitsuren om de 15 minuten een trein in het station van Herne zal stoppen. wenst het bestuur voorbereid te zijn op het daardoor toenemende treingebruik.

Uit het overleg is duidelijk gebleken dat beide partijen (NMBS en gemeente) willen streven naar een win-win-situatie. Onder de vorm van een erfpachtformule zou het gebouw ter beschikking van de gemeente kunnen worden gesteld. Hiertoe zou de NMBS-holding met ons contact opnemen. Het schepencollege gaf de administratie reeds de opdracht een architect aan te stellen om een kostenraming van het opfrissen en functioneel maken van het gebouw op te stellen. Afhankelijk hiervan hopen wij te komen tot een min of meer nieuwe benutting van het stationsgebouw. Op deze manier grijpen we de sluiting aan als een opportuniteit voor de versterking van de lokale diensteneconomie én het station zelf in onze gemeente Herne.

Kris Poelaert